ปิด

เกี่ยวกับห้องสมุด

เกี่ยวกับห้องสมุด

ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 และชั้น 4 อาคารเดอมงฟอร์ต ให้บริการ นักเรียน คณะครู บุคลากรของโรงเรียน และผู้ปกครอง 

เวลาเปิดบริการ

วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 07.0017.00 น.
วันศุกร์ เวลา 07.0015.30 น.
วันเสาร์ เวลา 08.0015.00 น.
ระเบียบการเข้าใช้บริการห้องสมุด (ผู้ปกครอง)
วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 07.0008.00 น.
เวลา 15.30 - 17.00 น.
วันศุกร์ เวลา 07.00 - 08.00 น.
วันเสาร์ เวลา 08.00 15.00 น.
                ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญในโรงเรียน ที่รวบรวบหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ และความรู้ไว้อย่างมากมาย การจัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ที่ได้รับการออกแบบตกแต่งอย่างทันสมัย ให้มีบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ มีส่วนช่วยให้ผู้เรียนสนใจรักการอ่าน การค้นคว้า มีความต้องการเข้าใช้บริการห้องสมุดมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การเรียนการสอนสัมฤทธิ์ผล และมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพของตนเอง ปัจจุบันห้องสมุดก้าวสู่ยุคของสังคมออนไลน์อย่างเต็มตัว การบริหารจัดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ  การสืบค้นข้อมูลออนไลน์  สื่อเทคโนโลยียุคใหม่ จัดมุมความรู้ต่างๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ที่หลากหลาย ในขณะเดียวกันห้องสมุดก็พร้อมปรับเปลี่ยน เพื่อรองรับความทันสมัย และความต้องการในอนาคตระเบียบการยืม – คืน สื่อสิ่งพิมพ์
นักเรียนชั้นป.1 ยืมหนังสือได้ครั้งละ 1 เล่ม กำหนด 7 วัน (ยืมภาคเรียนที่ 2)
นักเรียนชั้น ป.2 ยืมหนังสือได้ครั้งละ 2 เล่ม กำหนด 7 วัน
นักเรียนชั้น ป.3 – ม. 6 ยืมหนังสือได้ครั้งละ 4 เล่ม กำหนด 7 วัน
พนักงานและผู้ปกครอง ยืมหนังสือได้ครั้งละ 4 เล่ม กำหนด 7 วัน
คณะครู ยืมหนังสือ ได้ครั้งละ 8 เล่ม กำหนด 1 เดือน

ภายในห้องสมุดจัดมุมต่างๆ ไว้ดังนี้:
ห้องสมุดชั้น 3
     - หนังสือทั่วไปหมวด 000 - 900
     - มุมนวนิยาย และเรื่องสั้น (FICTION & SHORT STORY), หนังสืออ่านนอกเวลา
     - มุมหนังสือพิมพ์ &วารสาร (NEWSPAPERS & MAGAZINE)
     - ENGLISH CORNER, มุมหนังสือดีที่..น่าอ่าน , มุมหนังสือภาษาจีน
     - ห้องสมุดอาเซียน (ASEAN ZONE) และมุมหนังสือเยาวชน
     - มุมหนังสือพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
     - มุมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เช่น
                     - นิทรรศการแนะนำหนังสือใหม่
,
                     - 
เปิดโลกความรู้กับสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ,
                     - หนังสือวรรณกรรมซีไรต์
     - COMPUTER CORNER
 
ห้องสมุดชั้น 4
    - ห้องสมุดมัธยมศึกษาตอนปลาย, ห้องหนังสืออ้างอิง
    - ห้องหนังสือ I.E และห้องภาษาต่างประเทศ (FOREIGN LANGUAGES SECTION)
    - แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย, พิพิธภัณฑ์ผีเสื้อและแมลง, พิพิธภัณฑ์เรือ, หินสีต่างๆ
    -  พิพิธภัณฑ์ซากฟอสซิล หุ่นตัวละครของประเทศไทย - ต่างประเทศ และตุ๊กตาดินเผาการละเล่นของเด็กไทย
    - ห้องเรียน Technology ม. 1 และ ม.2