ปิด

ข้อกำหนดห้องสมุด

ข้อกำหนดห้องสมุด

ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ใช้ระบบการจัดหมู่หนังสือแบบทศนิยมดิวอี้ (Dewey decimal classification) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในห้องสมุดโรงเรียนทั่วไป โดยมีสัญลักษณ์ตัวเลขเป็นหมวดหมู่ แสดงประเภทของหนังสือ และแถบสี ติดไว้ที่สันของหนังสือ ผู้ใช้สามารถค้นคว้าได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว                                                                  

           :

การจัดหมวดหมู่หนังสือ  10 หมวด ดังนี้
000 – เบ็ดเตล็ด (สีแดง) 500 – วิทยาศาสตร์        (สีเทา)
100 – ปรัชญา   (สีน้ำเงิน)  600 –วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (สีดำ)
200 – ศาสนา   (สีฟ้า) 700 – ศิลปะและการบันเทิง (สีเขียว)
300 – สังคมศาสตร์ (สีชมพู) 800 – วรรณคดี   (สีเหลือง)
400 – ภาษาศาสตร์ (สีน้ำตาล) 900 – ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (สีส้ม)